ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Παρακάτω είναι οι Ισολογισμοί της Eταιρίας μας
σε μορφή .pdf.


2014Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2019
Εταιρική Χρήση
( 1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)